Lening

Vastleggen en via salarisverwerking uitbetalen en aflossen.

Introductie

 

Bij een personeelslening verstrekt de werkgever een som geld aan de medewerker. Anders dan bij een voorschot is bij een lening sprake van een langere periode, meerdere aflossingen en/of afspraken over een ‘rente’. 

Bij het vastleggen van de lening kun je regelen dat het geleende bedrag met het salaris wordt uitbetaald en de aflossing op het salaris ingehouden. 

Je kan in Profit verschillende type leningen vastleggen die de werkgever verstrekt aan de medewerker. Ook kun je leningen vastleggen die door een derde wordt verstrekt aan de medewerker, waarbij de aflossingen op het salaris worden ingehouden en uitbetaald aan de derde. 

Voordelen:

 • Je kunt bij het vastleggen van de lening een leningsovereenkomst verstrekken en vastleggen in het dossier van de medewerker.
 • Je kunt bij het vastleggen automatisch een aflossingsplan genereren.
 • Een medewerker kan meerdere gelijktijdige leningen hebben.

Voorbereiding


 • Bepaal de type leningen en soort aflossingen
 • Bepaal de marktconforme rente bij een rentedragende lening

Tip van de consultant


Elk leningtype heeft een eigen set looncomponenten, waardoor je per leningtype een andere journalisering kunt gebruiken.

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

 

Welke functionaliteit krijg je in

Profit


InSite


 • Mijn lening
 • Leningen
 • Loonbeslagen en leningen
 • Aanmaken document Dienstverlening

Wat richt je in.

1. Type lening


 

Binnen Profit beschik je standaard over een aantal leningtypen. De meest gangbare is Lening met rente. Het type Overige lening is een extra type dat je naar eigen voorkeur kunt gebruiken.

Een type lening bevat een omschrijving en voorkeursinstellingen. Deze kun je naar eigen wens aanpassen. Geef hierin ook aan of je bij het vastleggen van een lening een document voor de leningsovereenkomst wilt genereren.

Elk leningtype heeft een eigen set looncomponenten, waardoor je per leningtype een andere journalisering gebruikt. 

Lees hier meer.


Let op:

Het onderscheid in leningtypen is niet bedoeld voor de journalisering per medewerker. Wil je dit? Gebruik dan de functionaliteit Afwijkende grootboekrekening in Payroll. Lees hier meer.

 

 

2. Lening toevoegen


 

Voeg de lening toe bij de medewerker. Belangrijke gegevens hierbij zijn:
type lening, hoofdsom, soort aflossing (via inhouding of via betaling aan derden) en rente.

Een medewerker kan meerdere gelijktijdige leningen hebben.

Bij het vastleggen van de lening kun je direct een leningsovereenkomst genereren en als dossieritem opslaan in het medewerkersdossier, als je dit in de eigenschappen bij het type lening hebt ingericht. 

Lees hier meer.


Let op:

Door de werkkostenregeling (WKR) kun je geen wettelijke rente toepassen voor een lening, maar wel de marktconforme rente. Je vult het percentage van de rente in, dit is het jaarlijkse percentage en Profit rekent deze naar rato om naar een percentage per periode. Als het rentepercentage in de toekomst wijzigt dan voeg je een nieuwe renteregel toe met het nieuwe percentage en ingangsdatum. Lees hier meer.

3. Lening van derde


  

Binnen Profit kan je een lening vastleggen die aan de medewerker verstrekt wordt door een derde, de aflossingen op het loon inhoudt en aan de derde uitbetaalt. Deze methode wordt veel gebruikt op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Als Profit de inhouding uitbetaalt aan een derde, wordt deze in het betaalbestand opgenomen. De loonstrook van de medewerker bevat dan zowel de inhouding op het nettosalaris als de uitbetaling aan een derde.

Lees hier meer.

 

 

4. Activeren type pagina

 


 

Activeer de type pagina Medewerker leningen in de eigenschappen van de site waarin je dit wilt gebruiken.

Lees hier meer.

Bij het activeren van de pagina is de autorisatie direct geregeld met de gekoppelde standaard gebruikersgroep:

 • Medewerker (Profit)
 • Management (Profit)

Deze groepen zijn gekoppeld aan de medewerker en/of manager door middel van een selectie op je organigram. De pagina's zijn hierdoor te benaderen door de medewerker en/of manager in InSite.

5. Pagina's opmaken InSite


 

Door het activeren van de type pagina Medewerker leningen zijn de (overzicht)pagina's automatisch beschikbaar.

Plaats dit onderdeel op de gewenste plek in InSite.  

Lees hier meer.

6. Dossier

 


 

Bij het vastleggen van de lening kun je direct een leningovereenkomst genereren, (laten ondertekenen) en opslaan in het medewerkersdossier. 

Gebruik de documentlay-out [Dossier medewerker/lening] Geldleningsovereenkomst medewerker (Profit). Dit is een (samenvoeg)document en kun je ook achteraf genereren door een dossieritem insturen bij de lening van de medewerker.

Deze documentlay-out kun je naar wens aanpassen.

Lees hier meer.

7. Aflossingsplan


 

Profit houdt de aflossingen in op basis van het aflossingsplan. Je kunt het aflossingsplan genereren bij de lening, op basis van begin- en einddatum, waarbij Profit de periodieke aflossingsbedragen bepaalt.

Je kunt het aflossingsplan achteraf aanpassen, bijvoorbeeld om een hogere inhouding te doen in de periode waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald of om aflossingen uit te stellen of de restschuld kwijt te schelden.

Lees hier meer.

8. Aflossen


 

De lening wordt automatisch afgelost via inhoudingen op het salaris. Profit berekent en registreert per lening alle aflossingen die via de loonberekening worden gedaan. 

Inhoudingen via Profit kan alleen in perioden dat de medewerker in dienst is. 

Daarnaast is alleen aflossen in een nabetalingscontract ook mogelijk.

Lees hier meer.

 

 

 

 

9. Uitdiensttreding


 

Binnen de eigenschappen van de lening, op het tabblad Opmerking, kun je bepalen dat Profit in de periode van uitdiensttreding de resterende aflossingen volledig moet inhouden.

Dit heeft bij het uit dienst melden van de medewerker tot gevolg dat:

 • Profit verwijdert de nog af te lossen regels
 • Profit voegt in de periode van uitdiensttreding een aflossingsregel toe met het volledige saldo

Controleer hierna altijd wel of het aflossingsplan correct is.

Lees hier meer. 

10. Standaard inrichting


 

(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

 • Autorisatie gecontroleerd
 • Rapportlay-out volledig
 • Berichtsjabloon in orde
 • Dashboard actief
 • Workflow gecontroleerd
 • Signalen gedeblokkeerd
 • Proces in testomgeving doorlopen

Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat


 

Beschrijving


 

Advies


 

1. Lening

De lopende leningen voeg je toe bij de medewerker.

Houd hierbij rekening met het volgende:

 • Het veld Hoofdsom uitbetalen in salarisverwerking 
  moet voor lopende leningen uitgevinkt zijn.

Bij grote aantallen is het handig deze te importeren bij medewerkers. 

2. Lening aflossing 

Controleer hierna altijd het aflossingsplan van de lening.

 

Je kunt aflossingen ook importeren.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?